جستجوی پزشکان

کارکنان

دکتر عابدی
متخصص اطفال
دکتر گریم فروگ
پاتالولوژی فک و دهان و صورت(آسیب شناسی)
دکتر محسن مختاری
دندانپزشک عمومی
دکتر نوشین رمضانی
ویژه گر اعصاب